Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Światowe Stowarzyszenie Lotników Polskich ( w skrócie ŚSLP ) , zwane dalej Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem lotniczym, posiadającym osobowość prawną.
 
§ 2
 
1.    Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych - miasto KRAKÓW.
2.    Stowarzyszenie może mieć jednostki organizacyjne na obszarze:
a)    kraju,
b)   w innych państwach, jeżeli zezwalają na to przepisy prawne tych państw i noszą one wówczas nazwę „Skrzydeł”.
§ 3
Ze względu na szczególnie skomplikowane zagadnienia, wynikające z faktu rozsiania Polaków po świecie oraz udziału lotników polskich na wielu frontach wojny światowej,
w indywidualnych przypadkach nie mieszczących się jednoznacznie w sformułowaniu § 2 pkt. b - decyzję dotyczącą uprawnień do przynależności podejmuje Zarząd Stowarzyszenia (zarząd główny).
§ 4
1.    Podstawową terenową jednostką organizacyjną jest Oddział.
2.    Terenowa jednostka (Oddział) może uzyskać osobowość prawną zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 5
 
Stowarzyszenie używa własnych znaków, odznak i pieczęci, których wzory zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia (Zarząd Główny). Odznak używa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.    Stowarzyszenie i Skrzydła mogą posiadać sztandar organizacyjny, natomiast Oddziały mogą posiadać proporce.
2.    Zasady postępowania ze sztandarem określa stosowny regulamin.
 
§ 6
 
1.    Stowarzyszenie może posiadać własny organ prasowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
§ 7
 
Celem Stowarzyszenia jest:
1.        Dbałość o rozwój Lotnictwa Polskiego i jego kadr.
2.        Integrowanie środowisk lotników polskich w kraju i za granicą.
3.        Opieka nad lotnikami oraz udzielanie im w miarę możliwości pomocy.
4.        Działalność charytatywna. Pozyskiwanie środków finansowych.
5.        Kultywowanie tradycji i obyczajów lotników polskich oraz utrzymywanie i zacieśnianie więzi koleżeńskich między lotnikami i ich rodzinami.
6.        Badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i współczesnych osiągnięć Lotnictwa Polskiego.
7.        Popularyzowanie lotnictwa wśród młodzieży i ukazywanie walorów służby w Wojsku Polskim, sposobów kształtowania sprawności i wytrzymałości fizycznej oraz silnej osobowości, a przede wszystkim morale i patriotyzmu.
8.        Popularyzowanie i wspieranie masowej kultury fizycznej oraz sportów lotniczych.
9.        Współpraca z bratnimi organizacjami zrzeszającymi lotników i spadochroniarzy, współpraca z Wojskiem Polskim oraz z fundacjami.
10.    Prowadzenie działalności naukowej, oświatowo-wychowawczej i szkoleniowej oraz w ramach przyuczenia do zwodu, w szczególności szkolenie młodzieży w zakresie Obrony Cywilnej, ratownictwa i obronności.
                                    
§ 8
 
Stowarzyszenie realizuję swoje cele przez:
1.        Organizowanie spotkań członków; koleżeńskich i środowiskowych.
2.        Pomoc w wychowywaniu moralnym i patriotycznym młodego pokolenia i krzewienie wśród młodzieży wiedzy o historii i współczesnych osiągnięciach lotników.
3.        Upamiętnianie Chwały Polskich Skrzydeł, miejsc walki lotników polskich i alianckich, miejsc ich kaźni, roztaczanie opieki nad grobami lotników.
4.        Prowadzenie i popieranie różnych form działalności naukowej, publicystycznej i popularyzatorskiej w zakresie utrwalania i zabezpieczania dorobku historycznego lotnictwa, zwłaszcza wśród młodzieży.
5.        Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, jednostkami wojskowymi, szkołami, kuratoriami oświaty i zakładami pracy. Prowadzenie działalności charytatywnej i szkoleniowej.
6.        Prowadzenie działalności gospodarczej, udział w spółkach łub innych podmiotach gospodarczych w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową i organizacyjną Stowarzyszenia.
 
 Rozdział II
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§ 9
 
Członkiem rzeczywistym stowarzyszenia może być lotnik, osoba uprawiająca sporty lotnicze, żołnierz WLOP i wojsk spadochronowych lub pełnoletnia osoba fizyczna działająca na rzecz lotnictwa, niezależnie od miejsca zamieszkania i posiadanego obywatelstwa. Podstawą przyjęcia do Stowarzyszenia jest wypełniona imiennie deklaracja jako oświadczenie woli.
§ 10
 
 
Członkiem nadzwyczajnym może być: osoba fizyczna, która nie była lotnikiem ale jest członkiem rodziny lotnika, i chce być spadkobiercą tradycji i dziedzictwa ideowego lotnictwa, a także osoba, która chce współdziałać w realizacji celów Stowarzyszenia w formie określonej pracy społecznej lub pomocy materialnej, po złożeniu pisemnej deklaracji jako oświadczenia woli.
§ 11
 
1.    Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Rzeczpospolitej Polskiej łub lotnictwa.
2.    Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Zjazd Członków (Delegatów), na wniosek Zarządu (Zarządu Głównego).
§ 12
 
1.    Osoba prawna szczególnie zasłużona dla lotnictwa, pomagająca w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, może uzyskać status członka wspierającego po złożeniu stosownego oświadczenia. Wniosek w tej sprawie przedstawia Zarząd (Zarząd Główny)
2.    Zjazdowi Członków (Delegatów).
3.    Członkiem wspierającym może zostać na podanych wyżej warunkach także osoba fizyczna po złożeniu ważnej deklaracji.
                                                                                    § 13    
 
1.    Członków rzeczywistych i nadzwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału po złożeniu pisemnej deklaracji przez zainteresowanego lub Zarząd Stowarzyszenia (Główny), gdy na danym terenie nie ma Oddziału Stowarzyszenia.
2.    Od uchwał Zarządu Oddziału o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia służy zainteresowanemu odwołanie do Zarządu Głównego w ciągu 30 dni od daty jego doręczenia, a od Zarządu Głównego do Krajowego Zjazdu również w tym samym terminie.
 
                                                                                     § 14
 
Członek rzeczywisty posiada następujące prawa:
1.    Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
2.    Zgłaszania postulatów i wniosków.
3.    Brać udział w pracach Stowarzyszenia we właściwych sobie dziedzinach działalności, oraz uczestniczyć w komisjach.
4.    Korzystać ze świadczeń wynikających w działalności stowarzyszenia.
5.    Nosić odznakę Stowarzyszenia oraz ustalony mundur.
 
                                                                                   § 15
Członek rzeczywisty jest zobowiązany:
 
1.    Brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia.
2.    Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3.    Popularyzować działalność Stowarzyszenia i zabiegać o pozyskanie nowych członków.
4.    Regularnie opłacać składki członkowskie, jeżeli nie został zwolniony z ich uiszczania.
5.    Dbać o godność, sztandar, znak, dobro i honor Stowarzyszenia.
zobowiązany opłacać zadeklarowane składki oraz wywiązywać się ze świadczeń i podjętych zobowiązań
wobec Stowarzyszenia.
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka rzeczywistego, a ponadto zwolniony jest z opłacania
składek.
                                                                  § 16
 
1.    Każdy członek ma obowiązek udziału w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia   .
2.    Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3.    Dbania o dobro Stowarzyszenia przy wykonywaniu przyjętych przez siebie zadań.
4.    Regulowania w terminie swoich składek członkowskich wobec Stowarzyszenia (za wyjątkiem członków honorowych).
 
                                                                            § 17
 
1.    Członkowie Stowarzyszenia oraz osoby fizyczne i prawne pracujące na rzecz Stowarzyszenia lub Lotnictwa Polskiego za aktywny udział w realizacji jego celów mogą być wyróżnieni:
a)    Dyplomem szczególnego wyróżnienia,
b)   Odznaczenie SEMPER PARATUS
c)    Dyplomem Uznania;
d)   Honorową Odznaką Stowarzyszenia.
2.    Zasady wyróżnienia ustala Zarząd Stowarzyszenia (Zarząd Główny).
3.    Wyróżnione mogą być także osoby fizyczne i prawne w kraju i za granicą, nie będące członkami Stowarzyszenia:
 
                                                                            § 18
 
1.    Członkowie Stowarzyszenia, którzy działają na jego szkodę, naruszają postanowienia Statutu, podlegają karom organizacyjnym:
a)    upomnienia;
b)   nagany;
c)    wykluczenia ze Stowarzyszenia.
2.    Właściwym do nadawania kar organizacyjnych jest Honorowy Sąd Koleżeński.
3.    Członkowie Stowarzyszenia mogą być zawieszeni w prawach członka na okres 6 miesięcy. Do podejmowania decyzji o zawieszeniu uprawnieni są:
a)    Zarząd Stowarzyszenia (Zarząd Główny);
b)   Zarządy Oddziałów.
4.    Od decyzji o zawieszeniu nie przysługuje odwołanie
 
                                                                              § 19
1.    Członkostwo wygasa w skutek:
a)    dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
b)   skreślenia z rejestru członków Stowarzyszenia z powodu:
-       śmierci,
-       braku aktywności w działalności statutowej (decyzję podejmują zarządy oddziałów);
c)    wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego  za czyn lub działalność na szkodę organizacji.
 
2.    Osobom skreślonym z listy członków Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu. Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 90 dni.
                                                                              § 20
Członkostwo honorowe wygasa w skutek śmierci, zrzeczenia się lub przez pozbawienie członkostwa
uchwałą Zjazdu.
Rozdział III
Władza i struktura organizacyjna Stowarzyszenia.
                                                                             § 21
1.    Władzami naczelnymi Stowarzyszenia sa:
a)    Zjazd Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia (lub (Zjazd Delegatów).
b)   Zarząd Stowarzyszenia (lub Zarząd Główny) i Prezydium Zarządu.
c)    Główna Komisja Rewizyjna.
d)   Główny Honorowy Sąd Koleżeński.
2.    Władzami Oddziału sa:
a)    Walne zebranie.
b)   Zarząd i Prezydium Zarządu.
c)    Komisja Rewizyjna.
d)   Sąd Koleżeński.
3.    Władzami Koła sa:
a)    Zebranie Koła.
b)   Przewodniczący i jego zastępca.
                                                                       § 22
 
1.    Podstawową jednostką organizacyjną jest Oddział, zrzeszający przynajmniej 15 członków, powoływany uchwałą przez Zarząd Stowarzyszenia (Zarząd Główny) na wniosek grupy założycielskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych członków.
2.    Koło zrzesza przynajmniej 10 członków. Powoływane jest uchwałą Zarządu Stowarzyszenia lub Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy albo na wniosek zainteresowanych członków.
3.    Środowisko jest terenową jednostką profilową zrzeszającą do 5 osób.
§ 23
1.    Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2.    Kadencja terenowych placówek trwa 2 lata.
§ 24
 
Terenowe placówki Stowarzyszenia powoływane są w miejscowościach, zamieszkanych przez członków rzeczywistych.
1.    Siedzibą władz Oddziału jest miejscowość w której powołano Oddział.
2.     Siedzibą Koła jest lokum prezesa lub inny lokal, podobnie w przypadku przewodniczącego środowiska.
 
§ 25
1.    Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w pierwszym terminie, w głosowaniu, przez zwykła większość głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
2.    Uchwały podjęte w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
3.    W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa (przewodniczącego).
4.    Głosowanie władz stowarzyszenia odbywa się jawnie, chyba że uchwalono głosowanie tajne.
5.    O wyniku głosowania decyduje zwykła większość głosów organu podejmującego uchwałę.
6.    W przypadku ustąpienia członka władz w okresie kadencji, organ uzupełnia swój skład przez wybór jednego z członków - zastępców.
7.    Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie. Władze Stowarzyszenia mogą zatrudnić pracowników do wykonywania określonych zadań.
Rozdział IV
Władze naczelne Stowarzyszenia.
§ 26
 
1.    Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zjazd Członków, w którym z głosem stanowiącym biorą udział członkowie: rzeczywisty i honorowy, a z głosem doradczym członkowie: nadzwyczajni, przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni goście.
2.    Zjazd Członków Stowarzyszenia może być zastąpiony Zjazdem Delegatów jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób.
3.    Zjazd Delegatów, zwany niżej Zjazdem, jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Stanowią go delegaci wybrani w oddziałach, proporcjonalnie do liczby członków każdego oddziału.
4.    Kadencja delegatów trwa dwa lata.
5.    W Zjeździe Delegatów z głosem doradczym występują członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia i przewodniczący Oddziałów (jeżeli nie są delegatami) oraz osoby zaproszone.
 
§ 27
 
1.    Zjazd odbywa się co cztery lata, jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy (a zjazd sprawozdawczy raz w roku) i jest zwoływany przez Zarząd (Zarząd Główny) w ciągu 60 dni od daty wyboru delegatów w oddziałach.
2.    Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Zarząd (Zarząd Główny) z własnej inicjatywy albo na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 3 oddziałów, albo V* członków. Zjazd Nadzwyczajny powinien odbyć się w ciągu 60 dni od daty zgłoszenia żądania lub wniosku.
3.    Termin i szczegółowy porządek obrad Zjazdu powinien być podany do wiadomości delegatów co najmniej na 14 dni przed dniem Zjazdu.
 
§ 28
 
Ogólna liczba delegatów nie może przekraczać 50 osób.
 
§ 29
 
W Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów uczestniczą delegaci wybrani na ostatni Zjazd, odbywający się w
trybie zwyczajnym.
§ 30
 
Do zakresu działania Zjazdu należy w szczególności:
1.    Wybór Prezesa SLPP (Zarządu Głównego).
2.    Wybór 3 do 15 członków Zarządu SLPP (Zarządu Głównego) i 2 członków zastępców.
3.    Wybór 3 do 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz 1 do 2 członków zastępców.
4.    Wybór 3 do 5 członków Głównego Honorowego Sądu Koleżeńskiego oraz 1 do 2 członków zastępców.
5.    Uchwalanie Statutu i jego zmian.
6.    Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu SLPP (Zarządu Głównego), Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz zatwierdzanie, po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej, zamknięcia rachunkowego i udzielanie Zarządowi absolutorium.
7.    Uchwalanie regulaminów dotyczących:
a)  Walnych Zjazdów i Walnych Zebrań,
b)  Komisji Rewizyjnych,
c)  Sądów Koleżeńskich,
d) innych regulaminów o charakterze ogólnym, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
8.    Wytyczanie kierunków działania Stowarzyszenia.
9.    Ocena działalności władz naczelnych i uchwalanie stosownych dyrektyw wynikających z tej oceny.
10.         Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i podejmowanie uchwał w sprawie wniosków.
11.         Nadawanie godności Członka Honorowego i pozbawianie jej.
12.         Ustalanie procentowych udziałów w składkach członkowskich przekazywanych na rzecz Zarządu Głównego.
13.         Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do Związku Stowarzyszeń.
14.         Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, zmian w statucie i sposobie likwidacji majątku.
15.         Nadawanie tytułu Członka Wspierającego i pozbawianie tego tytułu.
 
Rozdział V
Zarząd Stowarzyszenia - Prezydium Zarządu.
 
§ 31
 
1.    Zarząd Stowarzyszenia tworzą:
a)  Prezes Zarządu,
b)  Od 3 do 15 członków Zarządu spośród których Zarząd wybiera wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Ich kompetencje i zakres działania wyznacza Zarząd własną uchwałą wg potrzeb.
2.    Zarząd Główny tworzy się jeżeli:
a)  Stowarzyszenie posiada terenowe placówki (Oddziały i inne) lub kiedy liczy ono ponad 100 członków,
b)  skład Zarządu wybiera się wówczas z 7 do 9 członków analogicznie jak Zarząd Stowarzyszenia.
c)  w skład Zarządu wchodzą Prezesi Oddziałów.
3.    Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. W zebraniu może brać udział Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, bez prawa glosowania.
4.    Prezydium Zarządu tworzą:
a)  Prezes Zarządu,
b)  Wiceprezes -1 Zastępca Prezesa,
c)  Sekretarz,
d) Skarbnik,
-   jako skład organu upoważnionego przez te osoby pełniące funkcje do podejmowania czynności prawnych i zaciągania zobowiązań.
§ 32
 
Do zakresu działań Zarządu (Zarządu Głównego) należy:
1.    Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków (Zjazdami).
2.    Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości po uprzednim zaopiniowaniu przez Główną Komisję Rewizyjną i nadzorowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
3.    Wykonywanie uchwał Zjazdu.
4.    Uchwalanie rocznych planów pracy Zarządu i preliminarzy budżetowych oraz nadzór nad prawidłową ich realizacją.
5.    Zwoływanie Zjazdów.
6.    Powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów i środowisk, określanie zasięgu terytorialnego Oddziałów oraz nadzorowanie działalności środowisk.
7.    Przedstawianie do zatwierdzenia przez Zjazd regulaminów.
8.    Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu i nadzór nad tą działalnością.
9.    Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów.
10.         Uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów, jeżeli są sprzeczne z prawem, z postanowieniami Statutu.
11.         Przyznawanie dyplomów i wyróżnień.
12.         Występowanie z wnioskami do Zjazdu o nadawanie godności Członka Honorowego.
13.         Zawieszanie w prawach członka, osób będących we władzach Stowarzyszenia (z wyjątkiem władz naczelnych).
14.         Powoływanie komisji, zespołów i sekcji specjalistycznych Zarządu.
15.         Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału.
16.         Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
 
§ 33
 
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej jednak niż dwa razy w roku
i zwoływane są na mocy uchwały Prezydium.
§ 34
 
Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, jeżeli Walne Zebranie nie postanowi inaczej.
 
§ 35
 
1.    Reprezentuje Zarząd Stowarzyszenia na zewnątrz i działa jako jego organ przy dokonywaniu czynności prawnych.
2.    Kieruje bieżącą działalnością Zarządu i wykonuje jego uchwały.
3.    Współdziała w zakresie realizacji celów i zadań Stowarzyszenia z zainteresowanymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą, a w szczególności z Wojskiem Polskim, muzeami, oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
4.    Opracowuje roczne preliminarze i sprawozdania budżetowe i przedstawia je Zarządowi do zatwierdzenia.
5.    Zarządza majątkiem Stowarzyszenia i dysponuje funduszami Zarządu zgodnie z jego wytycznymi.
6.    Składa Zarządowi sprawozdania z działalności.
7.    Podejmuje czynności organizacyjne związane z prawidłowym zwołaniem i przebiegiem Zjazdu.
8.    Decyduje w sprawach przekazanych Prezydium do załatwienia przez Zarząd, z wyjątkiem wymienionych w § 32 pkt. 2 i 5, 8,10,11.
9.    Zebrania Prezydium odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
10.         Uchwały Prezydium Zarządu głównego obowiązują między kolejnymi posiedzeniami Zarządu i podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd.
Rozdział VI
Komisja Rewizyjna - Główna Komisja Rewizyjna.
§ 36
 
Główna Komisja Rewizyjna jest tworzona równocześnie z realizacją § 31 pkt 2 lit „a”.
 
§ 37
1.    Komisję Rewizyjną tworzy się z maksymalnie 3 do 5 członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. Jest ona organem kontroli wewnętrznej.
2.    Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a)  Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej.
b)  Żądanie wyjaśnień od kontrolowanych władz naczelnych Stowarzyszenia oraz składania wniosków dotyczących działalności tych władz.
c)  Składanie sprawozdań podczas Zjazdu z działalności oraz oceny pracy Zarządu. Występowanie z wnioskiem w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
d) Przygotowywanie projektów regulaminów dotyczących organizacji i pracy komisji rewizyjnych oraz zmian tych regulaminów i przedkładanie ich lub tychże zmian Zjazdowi celem podjęcia odpowiedniej uchwały.
e)  Nadzór nad działalnością terenowych komisji rewizyjnych.
f)   Uczestniczenie Przewodniczącego lub jego Zastępcy w Posiedzeniach Zarządu i Prezydium Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych funkcji we władzach naczelnych i władzach oddziału (terenowych placówkach Stowarzyszenia).
Rozdział VII
Honorowy Sąd Koleżeński - Główny Honorowy Sąd Koleżeński.
Główny Honorowy Sąd Koleżeński jest tworzony równocześnie z realizacją
§ 38
1.    Sąd Koleżeński tworzy się z maksymalnie 3 do 5 członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
2.    Sąd Koleżeński zwany dalej Sądem jest organem odwoławczym i rozpatruje w składzie minimum 2 do 3 osobowym odwołania od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów.
3.    Sąd rozstrzyga sprawy związane z naruszeniem postanowień Statutu, regulaminów, instrukcji i uchwał władz SLPP oraz zasad etyki i honoru w działalności, a także sprawy sporne między członkami Stowarzyszenia. Sąd sporządza także projekty regulaminów.
§ 39
W wyniku rozpatrzenia sprawy, Sąd może orzekać kary organizacyjne:
1.    upomnienia,
2.    nagany,
3.    wykluczenia ze Stowarzyszenia.
§ 40
Odwołanie od orzeczenia Sądu powinno być złożone przed upływem 14 dni od jego doręczenia, w 
pierwszej instancji.
§ 41
Przewodniczący Sądu lub wyznaczony przez niego członek, mają prawo brać czynny udział w
posiedzeniach wszystkich władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 
Rozdział VIII
        Władze organizacji terenowych.
§ 42
Władzami Oddziału sa: Walne Zebranie Członków Oddziału zwane dalej Walnym Zebraniem
(WZ), Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński w oddziałach liczących powyżej 15 
członków.
§ 43
1.    Walne Zebranie jest najwyższą władzą oddziału.
2.    W WZ może uczestniczyć członek rzeczywisty i honorowy z głosem stanowiącym, a z głosem doradczym członek nadzwyczajny, przedstawiciel władz Stowarzyszenia, zaproszeni goście.
 
§ 44
1.    WZ odbywa się w każdym roku jako zebranie sprawozdawcze, natomiast co dwa lata jako sprawozdawczo - wyborcze, dokonujące wyboru Zarządu, Komisji           Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Zjazd.
2.    Nadzwyczajne WZ Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, albo na żądanie Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej a także na wniosek V* ogólnej liczby członków Oddziału.
3.    Termin i Porządek Obrad winien być podany do wiadomości członków minimum na 14 dni przed datą WZ.
 
§ 45
Do zakresu działania WZ należy:
1.    Wybór trzech członków Zarządu i jednego członka - zastępcy.
2.    Wybór trzech członków Komisji Rewizyjnej i jednego członka - zastępcy.
3.    Wybór trzech członków Sądu Koleżeńskiego i jednego członka - zastępcy
4.    W Oddziałach liczących powyżej 15 członków a poniżej 50 członków, wyborów do organów oddziału dokonuje się analogicznie w składach maksimum pięcioosobowych.
5.    Wybór delegatów na Zjazd, w ilości ustalonej przez Zarząd Główny, w proporcji do liczby członków.
6.    Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz wniosków Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielania Zarządowi absolutorium.
7.    Uchwalanie programu działania Oddziału i wytycznych określających zadania Zarządu.
8.    Ocena działalności Zarządu Oddziału.
9.    Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Oddziału i podejmowanie stosownych uchwał.
10.         Nadzór nad działalnością gospodarczą oddziału.
11.         Podejmowanie innych uchwał należących do kompetencji WZ.
 
§ 46
Zarząd Oddziału tworzą członkowie Oddziału wybrani przez WZ, którzy ze swego grona wybierają Prezesa, Skarbnika, Sekretarza.
§ 47
Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1.    Kierowanie działalnością Oddziału i reprezentowanie go.
2.    Wykonywanie zadań Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub zleconych przez WZ, władze naczelne.
3.    Powoływanie komisji specjalistycznych niezbędnych do stałego wykonywania zadań.
4.    Zwoływanie walnych zebrań Oddziału.
5.    Sporządzanie zamknięć rachunkowych i sprawozdań na WZ.
6.    Przygotowywanie wniosków dla Zarządu Głównego o świadczenia socjalne dla członków.
 
§ 48
1.    Komisję Rewizyjną Oddziału tworzy 3 członków i 1 członek - zastępca, wybranych przez WZ, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego i sekretarza.
2.    Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Oddziału, odpowiedzialnym jedynie przed WZ i Główną Komisją Rewizyjną za swoją działalność.
3.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych funkcji w innych organach Oddziału.
 
§ 49
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1.    Kontrola całokształtu działalności Oddziału w szczególności działalności finansowej i gospodarczej - przynajmniej raz w roku.
2.    Składanie na WZ sprawozdań i wniosków dotyczących działalności Zarządu.
3.    Przedstawianie Zarządowi wniosków wynikających z bieżących kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
4.    Przeprowadzenie kontroli wpływów ze składek członkowskich.
§ 50
1.    Sąd Koleżeński Oddziału tworzy 3 członków i 1 członek - zastępca wybranych przez WZ, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego i sekretarza.
2.    Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w składzie minimum 2 lub 3 osobowym i orzeka:
a)  w sprawach dotyczących popełnienia przez członków Oddziału czynów niegodnych, nie dających się pogodzić z honorem lotników lub działaniach na szkodę Stowarzyszenia,
b)  w sprawach sporów między członkami na tle ich działalności w Stowarzyszeniu.
3.    W sprawach wymienionych w pkt. 2, liter, „a” i „b” Sąd Koleżeński uznając członka Stowarzyszenia winnym wymierza kary przewidziane w §39 pkt 1,2,3.
4.    Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 21 dni od daty ogłoszenia lub doręczenia orzeczenia. Orzeczenie doręcza się zainteresowanemu jeśli złoży wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem albo jeśli jest nieobecny przy ogłaszaniu orzeczenia.
5.    Do postępowania Sądu Koleżeńskiego Oddziału stosuje się odpowiednie przepisy § 38.
Rozdział IX
Fundusze i majątek Stowarzyszenia.
§ 51
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Fundusze składają się ze składek członkowskich, spadków, zapisów, darowizn, dochodów z działalności własnej, dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz z dotacji i ofiarności publicznej.
§52
Oświadczenie woli dotyczące zaciągania zobowiązań, nabywania i rozporządzania majątkiem z zachowaniem warunków określonych przepisami Statutu, jak również dokumenty finansowe, obrotu pieniężnego - rozliczeniowe i inne, podpisują pod pieczątką Stowarzyszenia:
1.    W Zarządzie Głównym — Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik,
2.    W Zarządzie Oddziału - Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.
§ 53
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej ustala regulamin sporządzony przez Zarząd Główny wspólnie z Główną Komisją Rewizyjną a zatwierdzony przez Zjazd. Regulamin ten obowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne Stowarzyszenia.
Rozdział X
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 54
Zmiany Statutu mogą być dokonane z inicjatywy Zjazdu, Zarządu Głównego lub trzech Zarządów Oddziałów w drodze uchwały Zjazdu podjętej przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
§ 55
1.    Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zjazd kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
2.    W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zjazd określi na jaki cel ma być przekazany majątek Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację zgodnie z wytycznymi Zjazdu.
§ 56
Zarząd Główny podaje do wiadomości porządek dzienny dotyczący zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia na co najmniej 30 dni przed terminem Zjazdu oraz załącza do zawiadomienia projekt uchwały.Zgodnie z uchwałą Założycielskiego Zebrania Członków ŚSLP ustanawia się, że ujednoliconym mundurem organizacyjnym ŚSLP jest:
Strój męski:
-       granatowa marynarka,
-       popielate spodnie,
-       biała koszula,
-       krawat czarny (noszony przez Siły Powietrzne),
-       spinka do krawata,
-       emblemat Stowarzyszenia
-       po lewej stronie marynarki (na kieszonce) noszony jest znak Stowarzyszenia  jako naszywka,
Strój damski;
-       granatowy żakiet,
-       popielata lub granatowa spódnica, lub spodnie w tych kolorach,
-       biała bluzka bez krawata, naszywka ŚSLP jw.
-        

Ustala się znak Stowarzyszenia:

 

 

W skrzydła husarskie GODŁA LOTNICZEGO wpisana jest szachownica jako znak Lotnictwa Polskiego. W górnym zwieńczeniu skrzydeł husarskich wpisany jest  stylizowany globus jednolitej błękitnej barwy z południkiem w 1/3 części i 4 równoleżnikami zanikającymi w zachodniej jego części , jako symbol kuli   ziemskiej . Na tle globusa sylwetka samolotu polskiej konstrukcji P-11c , jako cień barwy czarnej . Na tarczy skrzydeł husarskich GODŁA LOTNICZEGO wpisane są litery ŚSLP - po dolnej krzywiźnie tarczy .
Znak ŚSLP swą treścią nawiązuje do spójności Rodziny Lotniczej, historii
Lotnictwa Polskiego.

 

     
        
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODWIEDZIŁO NAS         
 
                           
             Admin   slpro@op.pl   gg3073544