AKTUALNOŚCI   ZARZĄD    KAPELANI   STATUT   ARCHIWUM   KONTAKT   

 

 
   
     
                                
 STATUT
 
   
Założeniem  deklaracji ideowej ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKICH jest
KOCHAJ OJCZYZNĘ – AMEMUS PATRIAM.  PAMIĘĆ DLA POTOMNYCH.

 

Środowiska lotników polskich w kraju i za granicą wymagają szczególnej czci i szacunku, dbałości o sięganie do tradycji, integrowania i koordynowania działalności wszystkich środowisk patriotycznych, dążących do kultywowania pamięci etosu     i dzieła rozwoju Lotnictwa Polskiego  i jego kadr. Uznając to jako wypływającą z Honoru powinność względem Ojczyzny, stowarzyszamy się celem:

1.             Pielęgnacji i rozwoju tradycji i obyczajów lotników polskich, zapewnienia kontynuacji pamięci, etosu i tradycji niepodległościowych dla kolejnych pokoleń, badania, utrwalania i rozpowszechniania historii, tradycji i współczesnych osiągnięć Lotnictwa Polskiego, prowadzenia prac nad przywróceniem wiedzy o przemilczanych i wymazywanych wydarzeniach z historii lotnictwa oraz utrzymywanie i zacieśnianie więzi koleżeńskich między lotnikami i ich rodzinami.

2. Rozwoju i popularyzacji polskiego lotnictwa w jego różnorodnych formach, łączących przedstawicieli różnych dziedzin, specjalności oraz rodzajów lotnictwa wojskowego, sportowego cywilnego oraz astronautyki, sięgania do kilkusetletniej tradycji i osiągnięć polskiego lotnictwa od udokumentowanego wzlotu w Krakowie balonu Jana Śniadeckiego i Jana Jaśkiewicza 1784r poprzez pionierskie rekordy w kraju jak i w wielu  miejscach świata – od Japonii, Brazylii , Anglii, poprzez Pakistan po Argentynę.

3. Kultywowania wielkiego Ducha Patriotyzmu Polskiego, reprezentowanego przez generalicję, oficerów, bohaterskich lotników okresu wojen na wschodzie, poczynając od 1918r., po czas Drugiej Wojny Światowej, przedstawicieli różnych dziedzin nauk rozwijających polską myśl techniki i konstrukcji lotniczych, po Mistrzów Świata, Europy i Polski sportów lotniczych.

4. Integracji wszystkich środowisk polonijnych, rozsianych po całym świecie, pielęgnujących polskie tradycje lotnictwa, sięgających dzisiaj już wielu pokoleń ich przodków.

5. Dalszego rozwoju Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich, formowania struktur (Skrzydeł) poza granicami Polski spośród Polonii,  układania stosunków i ciągłości współdziałania z Senacką Komisją Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą również poza granicami Polski.

6. Kształtowania postaw młodych Polaków i ich aktywizacji w kierunku dalszej budowy polskiej myśli lotniczej i rozwoju  kadr lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz astronautyki.

7. Wpływania na procesy integracyjne, obejmujące środowiska polonijne na całym świecie, w szczególności zaś w tych miejscach, gdzie swoją drugą Ojczyznę znaleźli potomkowie polskich lotników, w przeszłości niejednokrotnie zmuszanych do pozostania na emigracji.

8. Wspierania organizacyjnego i instytucjonalnego wszystkich inicjatyw, realizujących powyższe cele, poprzez układanie stosunków i zawieranie porozumień o wzajemnej współpracy dla ciągłości i rozwoju ŚSLP z MSZ, MKiD  i innymi ministerstwami, aktywność w zakresie konsolidacji wysiłków ŚSLP przy realizacji celów i intensyfikacji organów państwowych, samorządowych oraz innych podmiotów w kraju i poza granicami państwa - zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa, w oparciu o wartości, które dla chluby polskiego lotnictwa i astronautyki, w wymiarze najwyższym wynoszą Godność i Honor, sięgając wzorów narodowych bohaterów Lotnictwa Polskiego.

9. Przejmowania sukcesji, tradycji i dorobku działań niepodległościowych innych, wcześniej istniejących, mających zbieżne    z Nasza misją cele, rozsianych po całym świecie organizacji i stowarzyszeń lotniczych  jako ich ideowi spadkobiercy.

10. Dążenia do zapewnienia kontynuacji opieki i pomocy charytatywnej dla byłych lotników i ich rodzin, o ile takiej opieki wymagają.

11. Integracji różnych środowisk i organizacji mających wspólny rodowód niepodległościowy, uznających tożsame wartości, celem kształtowania pamięci historycznej, przejmowania z biegiem lat dorobku, wartości duchowych, niematerialnych    i materialnych pamiątek po byłych lotnikach oraz stosownie do możliwości integracyjnych, dorobku innych organizacji niepodległościowych, bliskich etosowi i tradycji Lotnictwa Polskiego, stając się ich sukcesorem dbającym o przekaz tych wartości kolejnym pokoleniom

 

 

RODZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Nazwa Stowarzyszenia

 

1.Stowarzyszenie nosi nazwę ŚWIATOWE STOWARZYSZENIE LOTNIKÓW POLSKICH w dalszej części Statutu zwane „Stowarzyszeniem”.

 

 

§ 2

Cel  Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest powołane dla organizacyjnego   i merytorycznego wspierania działań lotniczych środowisk patriotycznych, kultywujących etos, dzieło i pamięć Lotnictwa Polskiego. Zmierza do zintegrowania środowisk i organizacji realizujących ten sam cel. Stowarzyszenie  jest organizacją apolityczną.

 

§ 3

Siedziba Stowarzyszenia i teren działania Stowarzyszenia

 

1.Siedzibą Stowarzyszenia jest  Miasto Kraków.

2.Terenem działań jest Rzeczpospolita Polska.

3.Dla właściwego realizowania swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

4.Podstawową terenową jednostką organizacyjną na terenie kraju jest Oddział.

5.Terenowa placówka (Oddział) może uzyskać osobowość prawną zgodnie
    z obowiązującymi przepisami prawa.

4. O ile powoła się, z zastrzeżeniem  wskazanym w pkt. 3 niniejszego paragrafu, jednostki organizacyjne w innych państwach, noszą one wówczas nazwę „Skrzydeł”. Do jednostek tych stosuje się odpowiednio postanowienia wskazane w przepisach dotyczących  terenowych jednostek organizacyjnych, powoływanych na terenie kraju. 5.Organami specjalnymi stowarzyszenia rządzącymi się Regulaminami  mogą być :

a)              Collegium Scientiarum Aeronauticae et Astronauticae

b)             Kapituła SEMPER PARATUS i Kapituła " HONORIS "

c)               Muzeum Skarbiec

d)             inne ustanowione przez Zarząd Główny

6. Kapelania  jest ośrodkiem duszpasterskim w Stowarzyszeniu ,

a) siedziba Księdza Kapelana Generalnego Stowarzyszenia jest przy jego Zarządzie ,

b) rządzi się on podziałem kompetencji wg . wewnętrznych ustaleń potrzeb i kreowania

przez Ordynariaty Diecezjalne ,

c) Ks. Kapelan jest członkiem Stowarzyszenia na zasadach określonych w Statucie.

d) mianowanie Ks. Kapelana następuje Dekretem Ordynariusza Diecezji na wniosek Zarządu

Stowarzyszenia.

 

§ 4

Czas trwania Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie jest powołane na czas nieograniczony.

 

§ 5

Pieczęć i znak graficzny Stowarzyszenia

 

1.Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i wyróżniającego go znaku graficznego oraz odznak. Wzór pieczęci i znaku ustala Zarząd Główny. Odznak używa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Stowarzyszenie oraz Skrzydła mogą posiadać sztandar organizacyjny, natomiast Oddziały mogą posiadać proporce.

3.Zasady postępowania ze sztandarem określa stosowny regulamin, w zgodzie z obowiązującymi przepisami i ceremoniałem, ustanowiony przez Zarząd Główny.

4.Stowarzyszenie może posiadać własny organ prasowy, powołany przez Zarząd Główny. Jego powołanie i działalność będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

§ 6

Przynależność Stowarzyszenia do innych organizacji

 

1.Stowarzyszenie może należeć do innych, krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, pozostając wiernym misji i celom Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich, może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, jednakże na zasadach pełnej autonomii, gwarantującej realizację zasad wskazanych w niniejszym statucie.

2 . Dzień 9 Maja  jest dniem uroczyście obchodzonym przez Stowarzyszenie jako swoje święto

 

ROZDZIAŁ II

CELE  STOWARZYSZENIA

 

§ 7

 

Za podstawowe cele Stowarzyszenie przyjmuje:

1.Dbałość o rozwój Lotnictwa Polskiego i jego kadr.

2. Integrowanie środowisk lotników polskich w kraju i za granicą.

3. Badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii oraz współczesnych osiągnięć Lotnictwa Polskiego, zapewnienie trwania pamięci, etosu i tradycji niepodległościowych dla  kolejnych pokoleń Narodu Polskiego, prowadzenia prac nad przywróceniem wiedzy o przemilczanych i wymazywanych z pamięci historycznej wydarzeniach z jego historii, w tym rozumieniu osiągnięcia astronautyki wywodzącej się z lotnictwa.

4. Kultywowanie tradycji i obyczajów lotników polskich oraz utrzymywanie i zacieśnianie więzi koleżeńskich między rozproszonymi lotnikami i ich rodzinami  w kraju i zagranicą, opieka nad lotnikami oraz udzielanie im w miarę możliwości pomocy duchowej i materialnej.

5. Dążenie do zapewnienia kontynuacji opieki i pomocy charytatywnej dla byłych polskich lotników i ich rodzin, pozyskiwanie w tym celu środków finansowych.

6. Udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie, upowszechnienie ich wiedzy na temat lotnictwa i astronautyki oraz rozwijanie umiejętności na rzecz obronności państwa, propagowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu,  lotnictwa, pilotażu i spadochroniarstwa. Popularyzowanie lotnictwa wśród młodzieży i ukazywanie walorów służby w Wojsku Polskim, sposobów kształtowania sprawności i wytrzymałości fizycznej oraz silnej osobowości, a przede wszystkim morale i patriotyzmu.

7. Popularyzowanie i wspieranie masowej kultury fizycznej oraz sportów lotniczych w szczególności poprzez współpracę z bratnimi organizacjami zrzeszającymi lotników i spadochroniarzy, współpracę z Wojskiem Polskim, aeroklubami oraz z fundacjami i stowarzyszeniami lotniczymi.

8. Upowszechnianie wśród młodzieży idei ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, promocji i organizacji wolontariatu, a także działań wspomagających rozwój demokracji, procesów kulturotwórczych opartych na naturalnych i niezbywalnych zasadach, ugruntowanych w ponad tysiącletniej tradycji i historii Narodu Polskiego.

9. Budowanie postaw patriotycznych kolejnych pokoleń Polaków, z uwzględnieniem współczesnej świadomości, kształtowanej tożsamością historyczną, dążenie do przenoszenia tych wartości w wymiar integracji Polonii Lotniczej i Unii Europejskiej, zmierzającej do eliminacji zagrożeń globalnych, promocja działań na rzecz integracji europejskiej w duchu wyżej wskazanym oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

10. Dążenie do integracji różnych podmiotów, grup społecznych oraz organizacji mających wspólny rodowód niepodległościowy i lotniczy, celem kształtowania pamięci historycznej, związanej z działalnością kombatancką środowisk lotniczych  i ich ideowych spadkobierców.

11. Dążenie do sukcesji dorobku, wartości duchowych i niematerialnych oraz świadczących o etosie byłych lotników polskich pamiątek  materialnych, a także, stosownie do możliwości integracyjnych, dorobku innych organizacji niepodległościowych, bliskich etosowi tradycji Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich.

12. Reprezentowanie i działania na rzecz Stowarzyszenia i jego członków wobec organów administracji samorządowej, rządowej, związków zawodowych i innych podmiotów publiczno prawnych oraz osób fizycznych, zacieśnianie współpracy w celu tworzenia warunków do zwiększania potencjału ideowego i duchowego oraz  zasobów ekonomicznych niezbędnych dla realizacji celów Stowarzyszenia.

13. Zajmowanie stanowiska w mediach, dotyczącego spraw publicznych, wypływających z celów Stowarzyszenia, w szczególności związanych z krzewieniem etosu Polaka obywatela, który przedkłada dobro wspólne nad własne, przyjmując jako punkt odniesienia najlepsze tradycje Lotnictwa Polskiego.

14. Podejmowania wspólnych inicjatyw służących promocji i wymianie doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia, ich rodzinami oraz wszystkimi, dla których misja i cele Stowarzyszenia są tożsame z wartościami budującymi ich codzienne życie.

15. Prowadzenie działalności naukowej, oświatowo-wychowawczej i szkoleniowej oraz w ramach przyuczenia do zwodu, w szczególności szkolenie młodzieży w zakresie Obrony Cywilnej, ratownictwa i obronności, przygotowywania do wyboru nauki w  Szkołach Lotniczych w kraju jak i poza jego granicami.

 

§ 8

Sposób realizacji celów Stowarzyszenia

 

1.Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:

a. Organizowanie spotkań członków; środowisk koleżeńskich i współpracujących, organizację konferencji, sesji, seminariów, festiwali, kongresów, warsztatów twórczych oraz innych wydarzeń promujących cele Stowarzyszenia, publikację opracowań poświęconych celom Stowarzyszenia,

c. kultywowanie i upowszechnianie tradycyjnych form integrowania środowiska lotniczego.

d. pomoc w wychowywaniu moralnym i patriotycznym młodego pokolenia,  krzewienie wśród młodzieży wiedzy o historii i współczesnych osiągnięciach lotników,

e. budowanie ich tożsamości we współpracy z organami rządowymi oraz jednostkami organizacyjnymi im podległymi, MON, MKiD, Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, klubami historycznymi, samorządami wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi oraz innymi urzędami i instytucjami zapewniającymi realizację celów statutowych,

f. współpracę z organizacjami lotników wśród Polonii Zagranicznej, rozsianymi w różnych częściach świata, dążącymi do podtrzymania patriotycznych związków z krajem,

g. upamiętnianie Chwały Polskich Skrzydeł, miejsc walki lotników polskich i alianckich, miejsc ich kaźni, roztaczanie opieki nad grobami lotników, współpracę z samorządami terytorialnymi w ramach opieki nad miejscami pamięci narodowej, grobami żołnierskimi, miejscami kaźni, pomnikami i tablicami upamiętniającymi lotników oraz miejsca walki o niepodległość Polski,

h. rozwijane działalności o charakterze naukowej, publicystycznej i popularyzatorskiej w zakresie utrwalania i zabezpieczania dorobku historycznego lotnictwa,  prowadzenie działalności edukacyjnej wśród młodzieży, dotyczącej rozumienia etosu  służby lotniczej, znaczenia porządku i bezpieczeństwa publicznego dla organizacji życia społecznego i dobra państwa,

i. przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz współpracę w tym zakresie z organizacjami społeczno-politycznymi, szkołami i placówkami oświatowymi,

j. współdziałanie  w procesie patriotycznego wychowania młodzieży oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie obronności państwa z organami administracji państwowej i samorządowej, jednostkami wojskowymi, szkołami, kuratoriami oświaty i zakładami pracy, prowadzenie działalności charytatywnej i szkoleniowej, podejmowanie działalności zmierzającej do promocji dóbr kultury i tradycji oraz realizację innych statutowych celów i zadań, z zachowaniem obowiązujących w tej mierze przepisów,

k. organizowanie, współorganizowanie i współuczestnictwo w uroczystościach, sesjach, konferencjach związanych z historyczną rolą lotnictwa polskiego, z walkami o niepodległość oraz innymi wydarzeniami, wpisującymi się w etos tożsamości historycznej,

2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków. Stowarzyszenie może w razie potrzeby zatrudniać pracowników i prowadzić działalność gospodarczą. Prowadzenie działalności gospodarczej, udział w spółkach lub innych podmiotach gospodarczych, a także utworzenie fundacji  może być podejmowane wyłącznie w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową i organizacyjną Stowarzyszenia. Cały dochód z tej działalności przeznacza na realizacje celów statutowych i nie może go przeznaczać do podziału pomiędzy swych członków.

3. Stowarzyszenie będzie dążyło do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego. Dla osiągnięcia statutowych celów, Stowarzyszenie może powołać fundację o nazwie AMEMUS PATRIAM, która funkcjonując na podstawie Ustawy o fundacjach oraz innych, obowiązujących przepisów prawa, będzie działała wyłącznie na potrzeby realizacji celów zgodnych z celami statutowymi ŚSLP. Statut fundacji będzie oparty na zasadach spójnych ze Statutem Stowarzyszenia. Powinien zawierać rozwiązania umożliwiające Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia działanie w trybie wytyczania priorytetów, opiniowania projektów, zmian Statutowych, podejmowania wszelkich innych działań, niezbędnych dla zachowania porządku prawnego i dobra Stowarzyszenia.

4. Dla realizacji celów pomocy społecznej, charytatywnej, edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej, upowszechniania kultury i tradycji Lotnictwa Polskiego, Stowarzyszenie  przyjmuje wsparcie finansowej w formie zapisów, darowizn, ruchomości i nieruchomości oraz dotacji.

5. Powadzenie przez Stowarzyszenie działalności, o której mowa w ust. 2, może odbywać się we współpracy z organami administracji publicznej, prowadzącymi działalność w sferze zadań publicznych, stosownie do przepisów ustawy z 2003 r. o działalności Stowarzyszeń.

6. Wykonanie powierzonych zadań publicznych będzie realizowane przy udzielonej dotacji finansowej, przeznaczonej na ich zrealizowanie.

7. Statutowa działalność Związku, o której mowa w ust. 2  nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej i jako działalność pożytku publicznego może być prowadzone przez Stowarzyszenie odpłatnie lub nieodpłatnie, np.: działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie usług na podstawie stosunku prawnego, za które nie pobiera wynagrodzenia, działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność, za którą Stowarzyszenie pobiera wynagrodzenie.

8.Działalnością pożytku publicznego jest również sprzedaż towarów i usług, wytworzonych lub świadczonych przez osoby korzystające z działalności pożytku publicznego, a w szczególności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a także sprzedaż przedmiotów oraz darowizny na cele działalności pożytku publicznego.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOSTWO

 

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia

 

1. Członkami Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich mogą być osoby przyjmujące misję Stowarzyszenia, zdolne do kultywowania tradycji i etosu Lotnictwa Polskiego, w    szczególności budujący system wartości w oparciu o podobne cele, które pozostają w zgodzie z misją i celami  Stowarzyszenia.

2. Nie mogą być członkami Stowarzyszenia osoby, których postawa i ideologia jest obca oraz sprzeczna z ideologią  Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich, które poprzez swoją działalność: zniesławiły Lotnictwo Polskie, szkalowały lub prześladowały lotników lub innych żołnierzy walk o niepodległość z powodu służby w szeregach formacji niepodległościowych, postępowały w sposób nie licujący z godnością i honorem oraz etosem lotnika.

3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. zwyczajnych (rzeczywistych)

b. nadzwyczajnych

b. wspierających;

c. honorowych.

4.Członkowie Stowarzyszenia działają osobiście, w sytuacjach prawem przewidzianych mogą podejmować działania poprzez swoich przedstawicieli.

5. Każdy członek ma obowiązek udziału w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia, przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, dbania o dobro Stowarzyszenia przy wykonywaniu przyjętych przez siebie zadań.

6.Członkowie regulują w terminie swoje składki członkowskie wobec Stowarzyszenia, za wyjątkiem członków honorowych, którzy są zwolnieni z opłacania składek.

7.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają prawa wyborczego.  Posiadają inne prawa, przysługujące członkom zwyczajnym. Mają głos doradczy organów statutowych Stowarzyszenia,

 

§ 10

 

1. Członkiem zwyczajnym może być lotnik, albo osoba pełnoletnia działająca na rzecz lotnictwa, lub mająca  jakikolwiek powiązania z lotnictwem lub astronautyką.

2. Członkiem zwyczajnym (rzeczywistym) Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, która złoży deklarację członkowską.

3. W poczet członków Stowarzyszenia przyjmuje uchwałą  Prezydium Zarządu Głównego .

 

§ 11

1.Członkiem Nadzwyczajnym może być osoba fizyczna, która nie była lotnikiem, ale  będąc członkiem rodziny lotnika, jest spadkobiercą tradycji i dziedzictwa ideowego lotnictwa, a także każda inna osoba, która chce współdziałać w realizacji celów Stowarzyszenia w formie określonej pracy społecznej lub pomocy materialnej, po złożeniu pisemnej deklaracji jako oświadczenia woli.

2.Członek Nadzwyczajny  posiada bierne prawo wyborcze , pozostałe prawa zachowuje jak członek rzeczywisty.

 

§ 12

 

1.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Rzeczpospolitej Polskiej lub dla lotnictwa.

2. O przyjęciu w poczet członków honorowych Stowarzyszenia decyduje Zjazd Członków (Delegatów), na wniosek Zarządu (Zarządu Głównego).

3.Członek Honorowy posiada wszystkie prawa członka rzeczywistego, a ponadto zwolniony jest z opłacania składek.

 

§ 13

 

Osoba prawna lub osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla lotnictwa, pomagająca w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, może uzyskać status członka wspierającego. Przyjęcie w poczet członków wspierających wymaga pisemnego wyrażenia woli oraz rekomendacji członka rzeczywistego Stowarzyszenia. Wniosek w tej sprawie przedstawia Zarząd (Zarząd Główny) Zjazdowi Członków (Delegatów), który decyduje o nadaniu członkostwa wspierającego.

 

§ 14

 

1.Członków rzeczywistych i nadzwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału po złożeniu pisemnej deklaracji przez zainteresowanego lub Zarząd Stowarzyszenia (Główny), gdy na danym terenie nie ma Oddziału Stowarzyszenia.

2.Od uchwał Zarządu Oddziału o odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia służy zainteresowanemu odwołanie do Zarządu Głównego w ciągu 30 dni od daty jego doręczenia, a od decyzji Zarządu Głównego odwołanie można wnieść do Zjazdu Członków w terminie wskazanym wyżej.

 

§ 15

Prawa i obowiązki członków zwyczajnych

1.Członek zwyczajny ma prawo do:

a. uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym;

b. wskazywania kandydatów do organów Stowarzyszenia;

c. zgłaszania postulatów i wniosków do Zarządu Głównego Stowarzyszenia;

d. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

e. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

f. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

g. brać udział w pracach Stowarzyszenia we właściwych sobie dziedzinach działalności oraz uczestniczyć w pracach powoływanych komisji,

h. korzystać ze świadczeń wynikających w działalności Stowarzyszenia.

i. nosić odznakę Stowarzyszenia oraz ustalony mundur.

2. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a. przestrzegać Statutu Stowarzyszenia  oraz uchwał i postanowień jego organów;

b. regularnie opłacać składki członkowskie, jeżeli nie został zwolniony z ich uiszczania.

c. dbać o dobre imię Stowarzyszenia ;

d. promować cele Stowarzyszenia oraz aktywnie uczestniczyć w jego działalności i realizacji jego celów,

e. uczestniczenia w Zjazdach członków,

f. popularyzować działalność Stowarzyszenia i zabiegać o pozyskanie nowych członków,

g. dbać o godność, sztandar, znak, dobro i honor Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie wspierający

 

1. Członkiem wspierającym, może być osoba prawna, lub osoba fizyczna, która pisemnie zadeklaruje wsparcie działalności statutowej Stowarzyszenia poprzez pomoc finansową, rzeczową, organizacyjną lub inną.

2. Członkowie wspierający mają prawo zgłaszać postulaty do Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający mają obowiązek wspomagać działalność Stowarzyszenia w zadeklarowany przez siebie sposób, opłacać zadeklarowane składki oraz wywiązywać się ze świadczeń i podjętych zobowiązań wobec Stowarzyszenia, przestrzegać statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 17

Członkowie honorowi

 

1. Za szczególne zasługi na polu tworzenia warunków do realizacji celów Stowarzyszenia, działalność wypełniającą jego misję, zasługi kultywujące dzieło i pamięć Polskiego Lotnictwa, zmierzając do zintegrowania organizacji realizujących ten sam cel, za wniesienie wybitnego wkładu w działalność i rozwój Stowarzyszeń Lotniczych, jak też wspomaganie kombatantów formacji niepodległościowych - Zarząd Główny Stowarzyszenia może wystąpić o  nadanie określonej osobie lub organizacji  statusu członka honorowego. Wyrażenie woli przystąpienia do Stowarzyszenia w    charakterze członka honorowego winno nastąpić na piśmie.

2.Członkiem honorowym staje się po pisemnym potwierdzeniu woli przystąpienia do Stowarzyszenia przez podmiot, względem którego Zjazd Członków podjął uchwałę o nadaniu statusu członka honorowego.

3.Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.

 

 

§ 18

Składki członkowskie

 

Wysokość składek członkowskich uchwala Zjazd Członków.

 

§ 19

Odznaczenia i wyróżnienia

 

1 . Statutowymi Odznaczeniami Stowarzyszenia są :

a )   Medal SEMPER PARATUS  - Honos est Premium Virtutis

b )   Odznaczenie " HONORIS "   - Primus Inter Pares

c )    Statuetka

d )    Honorowy ZNAK Stowarzyszenia

e )    Medal HONORU   - Honor res sacra aeronautae Polono - akt nadania ALEGAT

 

2 . Wyróżnieniami Statutowymi są :

a )    Dyplom Szczególnego Wyróżnienia

b )    Notyfikacja

z miniaturą miecza rycerskiego – dla PRYMUSA  Lotniczej Akademii Wojskowej

Promulgacja

. z miniaturą śmigła – dla PRYMUSA Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa  Politechniki

Rzeszowskiej i innych uczelni wyższych o kierunkach lotniczych

i astronautyki

c )    Dyplom Uznania

d )    Donacja z repliką sztyletu rycerskiego - SENIORES PRIORES

e )     ZNAK Stowarzyszenia

f )     Certyfikat " NIEZAWODNY PARTNER "

g )     Dyplom UNITA DURANT

 

3.Członkowie Stowarzyszenia, a także inne osoby fizyczne i prawne, pracujące na rzecz Stowarzyszenia lub Lotnictwa Polskiego, za aktywny udział w realizacji jego celów mogą być nimi wyróżnieni

4. Zasady wyróżnienia ustala Zarząd Stowarzyszenia (Zarząd Główny).

5.Wyróżnione mogą być także osoby, przebywające poza granicami kraju, nie będące członkami Stowarzyszenia.

 

§ 20

Kary organizacyjne

1.              Członkowie Stowarzyszenia, którzy działają na jego szkodę, naruszają postanowienia Statutu oraz inne zasady wypływające z misji, podlegają karom organizacyjnym:

a). upomnienia;

b). nagany;

c). zawieszenia w prawach członka na okres 6 miesięcy

d). wykluczenia ze Stowarzyszenia.

2.              Właściwym do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz ewentualnego nadawania kar organizacyjnych jest Honorowy Sąd Koleżeński.

3.       Członkowie Stowarzyszenia mogą być zawieszeni w prawach członka na okres 6 miesięcy.

4. Do podejmowania decyzji zatwierdzającej o zawieszeniu w prawach członka uprawnieni są:

a).  Zarząd Stowarzyszenia (Zarząd Główny);

b).  Zarządy Oddziałów.

5. Od decyzji o zawieszeniu nie przysługuje odwołanie.

6. Decyzja o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, może być podjęta orzeczeniem Honorowego Sądu Koleżeńskiego  za czyn lub działalność na szkodę organizacji.

7. Osobom, w stosunku do których podjęto orzeczenie o wykluczeniu z Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

8. W razie utrzymania w mocy decyzji Honorowego Sądu Koleżeńskiego, Zarząd Główny dokonuje skreślonym z rejestru członków Stowarzyszenia.

 

§ 21

Utrata członkostwa

1.              Członkostwo Stowarzyszenia wygasa w skutek:

a).  dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie;

b).  śmierci

c).   wykreślenia z rejestru członków Stowarzyszenia z powodu:

- braku aktywności w działalności statutowej (decyzję podejmują zarządy oddziałów);

- wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego za czyn lub działalność na szkodę Stowarzyszenia.

 

2. Zarząd  może skreślić, na wniosek Zjazdu, wyrażony w formie uchwały, członka z listy członków w przypadku nie opłacenia składek członkowskich lub innego rażącego naruszenia Statutu.  Od uchwały Zjazdu nie przysługuje odwołanie.

3.Osobom skreślonym z listy członków Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia

odwołania do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu.

Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

 

§ 22

Członkostwo honorowe wygasa w skutek śmierci, utraty bytu prawnego, zrzeczenia się lub przez pozbawienie członkostwa uchwałą Zjazdu.

 

ROZDZIAŁ IV

Organy Stowarzyszenia

§ 23

Organy  i struktura organizacyjna Stowarzyszenia.

 

1.Organami centralnymi Stowarzyszenia są:

a).Zjazd Członków  (lub Zjazd Delegatów) jako najwyższa władza Stowarzyszenia.

b).Zarząd Główny Stowarzyszenia  i Prezydium Zarządu.

c).Główna Komisja Rewizyjna.

d).Główny Honorowy Sąd Koleżeński.

 

2.Organami Oddziału Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie.

b) Zarząd i Prezydium Zarządu.

c) Komisja Rewizyjna.

d) Sąd Koleżeński.

3.Organami Koła Stowarzyszenia są:

a) Zebranie Koła.

b) Przewodniczący i jego zastępca.

§ 24

 

1.Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Oddział, zrzeszający przynajmniej 15 członków, powoływany uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia, na wniosek grupy założycielskiej, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych członków.

2.Koło zrzesza co najmniej 10 członków. Powoływane jest uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub Zarządu Oddziału z ich inicjatywy albo na wniosek zainteresowanych członków.

3.Środowisko jest terenową jednostką profilową zrzeszającą do 5 osób.

 

§ 25

 

1.Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 4 lata, za wyjątkiem pierwszej kadencji  władz Stowarzyszenia, która trwa dwa lata.

2. Kadencja terenowych placówek trwa  4 lata.

3.W przypadku ustąpienia członka władz w okresie kadencji, lub opróżnienia stanowiska z  innego powodu, pozostali członkowie tego organu uzupełniają swój skład przez wybór jednego z członków.  Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu  Stowarzyszenia, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Kooptacja następuje w głosowaniu tajnym, w obecności przynajmniej połowy członków organu. Członkowie organu mogą zdecydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego.

4.Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie. Władze Stowarzyszenia mogą zatrudnić pracowników do wykonywania określonych zadań.

 

§ 26

Terenowe placówki Stowarzyszenia powoływane są w miejscowościach, w których zamieszkują członkowie zwyczajni.

§ 27

 

1.              Siedzibą władz Oddziału jest miejsce, w którym powołano Oddział.

2.              Siedzibą Koła jest lokum prezesa lub inny lokal, przez prezesa wskazany. Zasadę tę stosuje się również do siedziby przewodniczącego środowiska.

 

§ 28

 

1.Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w pierwszym terminie, w głosowaniu, przez zwykłą większość głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.

2.Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego quorum zwołuje się Zjazd w drugim terminie, nie dłuższym niż po upływie jednej godziny, przy czym Zjazd w drugim terminie może podejmować uchwały lub dokonywać wyborów bez względu na ilość obecnych członków zwyczajnych. W przypadku braku quorum, w drugim terminie w tym samym dniu, uchwały zapadają większością głosów obecnych.

3.Uchwały podjęte w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

4.Głosowanie jest jawne o ile przepisy obowiązującego prawa lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. Na wniosek uprawnionego członka można uchwalić głosowanie tajne, w szczególności, jeżeli głosowanie dotyczy spraw osobowych.

5.Uchwały Zjazdu Stowarzyszenia są obowiązujące dla członków stowarzyszonych i Zarządu Głównego.

6.Za zgodą wyrażoną przez Członka na piśmie, zawiadomienie, dotyczące zwoływania posiedzeń organów Stowarzyszenia, może być przesłane drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Członka.

7.W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

8.Wybór wszystkich organów wybieralnych Związku odbywa się w    głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Walne Zgromadzenie może zdecydować w drodze uchwały, na wniosek przynajmniej jednego członka, o przeprowadzeniu głosowania jawnego.

8.W każdym głosowania decyduje zwykła większość głosów uprawnionych członków organu podejmującego uchwałę, chyba że przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.

Rozdział IV

Władze centralne Stowarzyszenia.

§ 29

Zjazd Członków - Zjazd Delegatów.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zjazd Członków. Głosem stanowiący na Zjeździe

należy do członków rzeczywistych (zwyczajnych).Udział w Zjeździe mogą wziąć pozostali członkowie z głosem doradczym oraz zaproszeni goście.

Zjazd Członków Stowarzyszenia może być zastąpiony Zjazdem Delegatów jeżeli liczba

członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób.

1.              Zjazd Delegatów stanowią delegaci wybrani w oddziałach, proporcjonalnie do liczby

członków każdego oddziału.

2.              Kadencja delegatów trwa dwa lata.

3.              W Zjeździe Delegatów, z głosem doradczym występują członkowie władz naczelnych

Stowarzyszenia i przewodniczący Oddziałów (jeżeli nie są delegatami) oraz osoby zaproszone.

§ 30

1. Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny

2.Zjazd odbywa się co cztery lata, jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy, a jako zjazd

sprawozdawczy raz w roku i jest zwoływany przez Zarząd (Zarząd Główny) w ciągu 60 dni od daty wyboru delegatów w oddziałach.

3. Zjazd może obradować według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4.Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Zarząd (Zarząd Główny) z własnej inicjatywy,  na

żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 3 oddziałów, albo co

najmniej 30 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zjazd Nadzwyczajny powinien odbyć

się w ciągu 60 dni od daty zgłoszenia żądania lub wniosku.

5.Termin, miejsce Zjazdu i szczegółowy porządek obrad Zjazdu powinien być podany do

wiadomości delegatów co najmniej na 14 dni przed dniem Zjazdu.

 

§ 31

Na Zjeździe Delegatów ogólna liczba delegatów nie może przekraczać 50 osób.

§ 32

W Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów uczestniczą delegaci wybrani na ostatni Zjazd, odbywający się w trybie zwyczajnym. Prowadzący obrady ma obowiązek dopuścić w pierwszej kolejności do głosu przedstawicieli tych podmiotów, na wniosek których zwołano zjazd Nadzwyczajny (inicjatorów zwołania Zjazdu).

§ 33

 

Do kompetencji Zjazdu należy w szczególności:

1.Uchwalanie głównych kierunków rozwoju i zatwierdzanie ramowego programu rocznego działalności Stowarzyszenia,

2.Uchwalanie budżetu,

3.Zatwierdzanie, po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej, zamknięcia rachunkowego i udzielanie Zarządowi absolutorium

4.Wybór Prezesa ŚSLP .

5. Ustalanie liczby członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Honorowego Sądu Koleżeńskiego, którzy mają zostać wybrani.

6.Wybór od 3 do 15 członków Zarządu Głównego ŚSLPP  .

7.Wybór od 3 do 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej    .

8.Wybór od 3 do 5 członków Głównego Honorowego Sądu  .

9.Uchwalanie Statutu i jego zmian.

10. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego ŚSLP, Głównej Komisji Rewizyjnej,

Głównego Sądu Koleżeńskiego, analiza i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia

11.Uchwalanie regulaminów:

a) Zjazdów i Walnych Zebrań,

b) Komisji Rewizyjnych,

c) Sądów Koleżeńskich,

d) innych regulaminów, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

12. Wytyczanie kierunków działania Stowarzyszenia.

13. Ocena działalności władz naczelnych i uchwalanie stosownych dyrektyw wynikających z tej oceny.

14. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i podejmowanie uchwał w sprawie wniosków.

15. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego.

16.Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, o ile nie są one zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.

17. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków lub pozbawienia członkostwa.

18.Nadawanie godności Członka Honorowego i jej pozbawianie.

19. Nadawanie tytułu Członka Wspierającego i pozbawianie tego tytułu.

20. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

21. Ustalanie procentowych udziałów w składkach członkowskich przekazywanych na rzecz Zarządu Głównego.

22. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do Związku Stowarzyszeń, do innych, krajowych lub międzynarodowych organizacji oraz powołaniu  fundacji.

23. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

 

§ 34

Zarząd Stowarzyszenia - Prezydium Zarządu

Organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia jest Zarząd.

1.Zarząd Główny Stowarzyszenia stanowią:

a). Prezes Zarządu Głównego,

b).Od 3 do 15 członków Zarządu, spośród których Zarząd wybiera wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Ich kompetencje i zakres działania określa  Zarząd własną uchwałą.

2.Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnymi wyrokami za przestępstwa umyślne, ściągane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

3.Zarząd Główny zostaje powołany gdy:

a). Stowarzyszenie posiada placówki terenowe (Oddziały i inne) lub kiedy przekroczy liczbę 100 członków,

b).W skład Zarządu Oddziału wybiera się od 7 do 9 członków, odpowiednio jak członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

c).Na czele Zarządu stoją Prezesi Oddziałów,  wybierany przez Walne Zebranie.

3.Zebrania Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. W zebraniu może brać udział Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, bez prawa głosu stanowiącego.

4.Prezydium Zarządu kieruje bieżącymi pracami Zarządu Głównego, wykonuje jego uchwały,  jest upoważnione  do podejmowania czynności prawnych i zaciągania zobowiązań w imieniu Zarządu.

5.Prezydium Zarządu tworzą:

a)  Prezes Zarządu,

b)  Wiceprezes -I Zastępca Prezesa,

c)  Sekretarz,

d)  Skarbnik,

 

§ 35

1. Do kompetencji Zarządu (Zarządu Głównego) należy w szczególności:

a). Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Zjazdami

Członków, koordynowanie bieżącej pracy Stowarzyszenia.

b).Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku, w tym nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości po uprzednim zaopiniowaniu przez Główną Komisję Rewizyjną oraz nadzorowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

c).Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

d).Wykonywanie uchwał Zjazdu.

f).Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia, uchwalanie rocznych planów pracy Zarządu i preliminarzy budżetowych oraz nadzór nad prawidłową ich realizacją.

g). Przygotowywanie i zwoływanie oraz bieżące wsparcie merytoryczne Zjazdów oraz realizowanie jego uchwał,

h). Przygotowanie wniosków do zatwierdzenia przez Zjazd, w tym merytoryczne projekty powołania i działalności fundacji.

i). Powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów i środowisk, określanie zasięgu terytorialnego Oddziałów oraz nadzorowanie działalności środowisk.

j).Przedstawianie do zatwierdzenia przez Zjazd regulaminów.

k).Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu i nadzór nad działalnością.

l).Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów.

ł).Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej.

m).Uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów, jeżeli są sprzeczne z prawem, lub z postanowieniami Statutu.

n).Przyznawanie dyplomów, nagród i wyróżnień.

o).Występowanie z wnioskami do Zjazdu o nadawanie godności Członka Honorowego.

p).Zawieszanie w prawach członka, osób będących we władzach Stowarzyszenia (z wyjątkiem władz naczelnych).

r).Powoływanie komisji, zespołów i sekcji specjalistycznych Zarządu.

s).Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału.

t).Ustalanie propozycji wysokości składki członkowskiej, ustanawianej przez Zjazd.

2.Przygotowywanie i zwoływanie posiedzeń Zarządu Głównego należy do Prezesa i pozostałych członków Prezydium.

3. Zarząd Główny uchwala regulamin działania, w tym obrad Zarządu.

4. Wraz z powołaniem fundacji, Zarząd Główny przejmuje bezpośrednią pieczę  nad realizacją zadań, dla realizacji których fundacja zostanie powołana.  Zarząd Główny czuwa nad wypełnianiem misji Stowarzyszenia, jako nadrzędnego celu działalności fundacji, deleguje swoich przedstawicieli do władz fundacji i przyjmuje sprawozdania z jej działalności, które przedkłada Zjazdowi Członków do zatwierdzenia.

§ 36

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej jednak niż dwa razy w roku i zwoływane są na mocy uchwały Prezydium lub decyzją  Prezesa.

§ 37

Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, chyba , że Zjazd  postanowi inaczej.

§ 38

 

Prezydium Zarządu (Zarządu Głównego)

1.       Prezydium Zarządu Głównego reprezentuje Zarząd Stowarzyszenia na zewnątrz i działa

jako jego organ przy dokonywaniu czynności prawnych.

2. Do kompetencji Prezydium Zarządu (Zarządu Głównego) należy w szczególności:

a).Kierowanie bieżącą działalnością Zarządu i wykonuje jego uchwały.

b).Współdziałanie w zakresie realizacji celów i zadań Stowarzyszenia z zainteresowanymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą, a w szczególności z Wojskiem Polskim, muzeami, oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

c).Opracowywanie rocznych preliminarzy i sprawozdań budżetowych, przedstawia ich Zarządowi do zatwierdzenia.

d).Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie funduszami Zarządu zgodnie z jego wytycznymi.

e).Składanie Zarządowi sprawozdania z działalności.

f).Podejmowanie czynności organizacyjnych, związanych z prawidłowym zwołaniem i przebiegiem Zjazdu.

g).Rozwiązywanie innych spraw, przekazanych Prezydium do załatwienia przez Zarząd.

2. Zebrania Prezydium zwoływane są przez Prezesa, odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3.Uchwały Prezydium obowiązują do czasu kolejnego posiedzenia Zarządu i podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd.

 

 

§ 39

Sposób reprezentacji Stowarzyszenia

 

1.Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, z których jedną jest Prezes Zarządu lub wiceprezes działający z jego upoważnienia.

2.Zarząd może udzielać pełnomocnictw i ustanawiać pełnomocników.

3. Do podpisywania korespondencji wychodzącej oraz dokumentów w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu. Prezes Zarządu może  upoważnić do podpisywania dokumentów Wiceprezesa określając zakres jego kompetencji.

 

§ 40

Komisja Rewizyjna - Główna Komisja Rewizyjna.

 

1.Komisja Rewizyjna, jako organ kontroli wewnętrznej, powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

3.Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący.

4.Komisja Rewizyjna  składa się z od 3 do 5 członków. Wybierają oni ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

5.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych funkcji we władzach naczelnych i władzach oddziału (terenowych placówkach Stowarzyszenia).

6).Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członek Zarządu Głównego. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, w wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, nie mogą też pobierać wynagrodzenia za pracę w Komisji Rewizyjnej.

 

§ 41

Kompetencje Komisji Rewizyjnej

 

1.Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a.)Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej.

b).Żądanie wyjaśnień od kontrolowanych władz naczelnych Stowarzyszenia oraz składania wniosków dotyczących działalności tych władz.

c).prawo żądania zwołania Zjazdu oraz zebrania Zarządu Głównego

d).Składanie sprawozdań podczas Zjazdu z działalności oraz oceny pracy Zarządu. e).Występowanie z wnioskiem w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.

f).Wnioskowanie o odwołanie Zarządu Głównego lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności, niewłaściwej gospodarki finansowej i majątkowej, naruszania postanowień Statutu, lub innych form działania na szkodę Stowarzyszenia.

g). Kontrola opłat składek członkowskich i innych finansów Związku

f).Przygotowywanie projektów regulaminów dotyczących organizacji i pracy komisji rewizyjnych oraz zmian tych regulaminów i przedkładanie ich Zjazdowi celem przyjęcia.

g). Nadzór nad działalnością terenowych komisji rewizyjnych.

h).Uczestnictwo Przewodniczącego lub jego Zastępcy w Posiedzeniach Zarządu i Prezydium Zarządu.

§ 42

Regulamin Komisji Rewizyjnej

 

Komisja Rewizyjna prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem opracowanym przez Komisję, uchwalonym przez Zjazd.

 

§ 43

Honorowy Sąd Koleżeński - Główny Honorowy Sąd Koleżeński.

 

1.Główny Honorowy Sąd Koleżeński tworzy się z 3 do 5 członków, którzy wybierają ze

swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

2.Głóny Honorowy Sąd Koleżeński, zwany dalej Sądem, jest organem odwoławczym i

rozpatruje w składzie 2 do 3 osobowym odwołania od orzeczeń Sądów Koleżeńskich

Oddziałów.

3.Sąd rozstrzyga sprawy wypływające z naruszeniem postanowień Statutu, regulaminów,

instrukcji i uchwał władz ŚSLP oraz zasad etyki i honoru w działalności publicznej, a także sprawy sporne między członkami Stowarzyszenia.

4.Sąd sporządza projekt regulaminu swojego działania, który przedkłada do przyjęcia Zjazdowi.

§ 44

W wyniku rozpatrzenia sprawy, Sąd może orzekać kary organizacyjne, wskazane w § 20.

 

§ 45

Odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego powinno być złożone przed upływem 14 dni od jego doręczenia, po rozpoznaniu sprawy w pierwszej instancji.

§ 46

 

Przewodniczący Sądu lub wyznaczony przez niego członek, mają prawo brać czynny udział w posiedzeniach wszystkich władz Stowarzyszenia, z głosem doradczym.

Rozdział V

Władze organizacji terenowych

§ 42

Władzami Oddziału, w oddziałach liczących powyżej 15 członków są:

a).Walne Zebranie Członków Oddziału zwane dalej Walnym Zebraniem,

b). Zarząd Oddziału,

§ 43

1.       Walne Zebranie jest najwyższą władzą Oddziału.

2.W Walnym Zebraniu może uczestniczyć członek rzeczywisty z głosem stanowiącym,

pozostali członkowie z głosem doradczym oraz zaproszeni goście.

 

§ 44

 

1.Walne Zebranie odbywa się raz do roku jako zebranie sprawozdawcze, natomiast co

dwa lata jak sprawozdawczo - wyborcze, dokonujące wyboru Zarządu oraz delegatów na Zjazd.

2.Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, albo na żądanie Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej, a także na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału.

3.Termin, miejsce i porządek obrad winien być podany do wiadomości członków przynajmniej na 14 dni przed datą Walnego Zebrania.

§ 45

1.Do zakresu działania Walnego Zebrania należy:

a).Wybór trzech członków Zarządu i jednego członka - zastępcy.

b).W Oddziałach liczących powyżej 15 członków, a poniżej 50 członków, wyborów do organów oddziału Walne Zebranie dokonuje odpowiednio, w składach trzyosobowych.

c).Dokonanie wybór delegatów na Zjazd, w ilości ustalonej przez Zarząd Główny, z uwzględnieniem proporcji do liczby członków Oddziału.

d).Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału, udzielanie Zarządowi absolutorium.

e).Uchwalanie programu działania Oddziału i wytycznych określających zadania Zarządu.

f).Ocena działalności Zarządu Oddziału.

g).Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Oddziału i podejmowanie stosownych uchwał.

h).Nadzór nad działalnością gospodarczą oddziału.

i).Podejmowanie uchwał w sprawach należących do kompetencji Walnego Zebrania.

 

§ 46

1.Zarząd Oddziału tworzą członkowie Oddziału wybrani przez Walne Zebranie,

2.Zarząd po ukonstytuowaniu się, wybiera ze swego grona Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.

§ 47

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

a) Kierowanie działalnością Oddziału i reprezentowanie go na zewnątrz.

b).Wykonywanie zadań Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, lub zleconych Walnemu Zebraniu  i Zarządowi przez władze naczelne.

c).Powoływanie komisji specjalistycznych niezbędnych do stałego wykonywania zadań.

d).Zwoływanie Walnych Zebrań Oddziału.

e).Sporządzanie zamknięć rachunkowych i sprawozdań na Walne Zebranie.

f).Przygotowywanie wniosków dla Zarządu Głównego o świadczenia socjalne oraz inne formy pomocy dla członków.

§ 48

Do zasad regulujących funkcjonowanie, kompetencje, tryb działania oraz wzajemne relacje

pomiędzy organami władz terenowych, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące właściwych władz centralnych, chyba że przepisy niniejszego Statutu zawierają uregulowania odmienne.

 

Rozdział VI

Fundusze i majątek Stowarzyszenia.

§ 49

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowi mienie nabyte lub uzyskane przez Stowarzyszenie w toku jego działania.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a. ze składek członkowskich,

b. z darowizn, spadków, zapisów, ze sponsoringu, subwencji, udziałów, lokat.

c. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

d. dotacji, grantów, programów finansowych i ofiarności publicznej.

e. dochodów z działalności własnej, dochodów z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a także wypracowanych w ramach fundacji, którą Stowarzyszenie powoła.

3.Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

4.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Związku podejmuje uchwałą Zarząd Główny.

5.Zabrania się:

a). udzielania pożyczek lub zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, pracowników lub osób, z którymi członkowie i pracownicy pozostają w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej do drugiego stopnia albo są wiązani z tymi osobami z tytułu opieki lub kurateli, zwani dalej osobami bliskimi,

b). przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż dla osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c). zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

§ 50

Oświadczenia woli, dotyczące zaciągania zobowiązań, nabywania i rozporządzania majątkiem z zachowaniem warunków określonych przepisami Statutu, jak również dokumenty finansowe, obrotu pieniężnego - rozliczeniowe i inne, podpisują pod pieczątką Stowarzyszenia:

1.              W Zarządzie Głównym - Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik, do podpisywania czeków bankowych Konta Bankowego Stowarzyszenia umocowany jest Prezes oraz dwóch upoważnionych przez niego członków funkcyjnych Stowarzyszenia na mocy uchwały Prezydium Zarządu Głównego. Upoważnieni składają wzory podpisów w Banku.

2.              W Zarządzie Oddziału - Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.

§ 51

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej ustala regulamin, sporządzony przez Zarząd Główny wspólnie z Główną Komisją Rewizyjną, a zatwierdzony przez Zjazd. Regulamin ten obowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne Stowarzyszenia.

 

Rozdział VII

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 52

1.Zmiany Statutu mogą być dokonane z inicjatywy Zjazdu, podjętej w drodze uchwały Zjazdu przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, Zarządu Głównego lub co najmniej pisemnego wniosku trzech Zarządów Oddziałów

2.Uchwałę o dokonaniu zmian w statucie podejmuje Zjazd bezwzględną większością  głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania

3.W przypadku braku kworum dopuszcza się jako ważną, po 15 minutach, drugą                              turę głosowań uchwał Zjazdu.

§ 53

 

1.Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zjazd kwalifikowaną większości

dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób

uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zjazd określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia, a także osoby likwidatorów, którzy przeprowadzą likwidację zgodnie z wytycznymi Zjazdu, w oparciu o zasady wypływające z obowiązującego porządku prawa.

§ 54

Zarząd Główny, zwołując Zjazd, na którym mają zostać podjęte uchwały o których mowa w § 52 lub § 53, podaje do wiadomości porządek obrad, wskazując proponowane zmiany Statutu lub propozycję rozwiązania Stowarzyszenia, na co najmniej 30 dni przed terminem Zjazdu. Do zawiadomienia o terminie tego Zjazdu załącza się projekty przedmiotowych uchwały.

 

ROZDZIAŁ VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 55

Zarząd Główny Stowarzyszenia ma obowiązek wyrazić opinię, gdy zachodzą okoliczności wskazujące na prowadzenie przez któregokolwiek stowarzyszonego członka działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia lub takich, które zdaniem Zarządu Głównego mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia. Opinię przekazuje właściwej Komisji Rewizyjnej.

 

§ 56

 

Zgodnie z uchwałą Założycielskiego Zebrania Członków Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich ustanawia się , że ujednoliconym mundurem  organizacyjnym Stowarzyszenia jest :

Strój męski :

granatowa marynarka i spodnie

biała koszula

czarny krawat noszony do munduru w Siłach Powietrznych

spinka do krawata

naszywka - ZNAK Stowarzyszenia ( noszony na kieszonce po lewej stronie marynarki )

obuwie czarne

Strój damski :

granatowy żakiet i spódnica lub spodnie w tym kolorze

biała bluzka

naszywka jak wyżej

obuwie czarne

 

§ 57

 

Ustala się  ZNAK  Stowarzyszenia :

W skrzydła husarskie GODŁA LOTNICZEGO wpisana jest SZACHOWNICA  , jako znak Lotnictwa Polskiego . W górnym zwieńczeniu skrzydeł husarskich wpisany jest stylizowany globus jednolitej błękitnej barwy w 1/3 częśc z równoleżnikami - południkami znikającymi w zachodniej jego części , jako symbol kuli ziemskiej . Na tle globusa sylwetka samolotu polskiej konstrukcji P-11c , jako cień barwy czarnej . Na tarczy skrzydeł husarskich  GODŁA LOTNICZEGO  wpisane są litery ŚSLP po dolnej krzywiźnie tarczy.

ZNAK - zatwierdzony przez MON , swą treścią nawiązuje do spójności Rodziny Lotniczej , historii Lotnictwa Polskiego

 

    

        

 

                                                                                 Podpisy członków Zarządu :